Standardni Kursevi Stranih Jezika

Standardni kursevi za omladinu i odrasle u trajanju od 60 školskih časova se organizuju dva puta nedeljno po dva časa. Kursevi su klasifikovani u zajedničkom okviru za jezike po preporuci Saveta Evrope. Prilikom upisa na kurs stranog jezika, prethodi dijagnostički test na osnovu kojeg se određuje nivo znanja i grupa polaznika. Takođe našim polaznicima su obezbeđeni udžbenici i radne sveske koji prate nastavu tokom pohađanja određenog kursa.Nakon završetka kursa, polaznici polažu završni test nakon čega dobijaju diplomu o položenom nivou stranog jezika. U Edukativnom centru Moja Učionica možete pohađati kurseve engleskog, nemačkog, italijanskog i francuskog jezika.

“CEFR” NIVOI Slušanje/Govor /Čitanje/ Pisanje

NIVO A 1

Može razumeti osnovne instrukcije ili učestvovati u osnovnom, činjeničnom razgovoru sa konvencionalnom temom. Može razumeti osnovna obaveštenja, instrukcije ili informacije. Može popunjavati osnovne formulare i pisati beleške uključujući vremena, datume i mesta.

NIVO A 2

Može izražavati jednostavna mišljenja ili zahteve u poznatom
kontekstu. Može razumeti jednostavne informacije u okviru poznate oblasti kao što su proizvodi ili znaci i jednostavnije knjige ili izveštaje o poznatim temama. Može popunjavati formulare i pisati kratka,jednostavna pisma ili razglednice koje sadrže lične informacije.

NIVO B 1

Može ograničeno izražavati mišljenja o apstraktnim / kulturnim temama ili ponuditi savet u okviru poznate oblasti i razumeti instrukcije ili javna obaveštenja. Može razumeti rutinske informacije i članke i opšte značenje vanrutinskih informacija u okviru znanih oblasti. Može pisati pisma ili praviti beleške opoznatim ili konvencionalnim stvarima.

NIVO B 2

Može pratiti ili držati govor na poznatu temu ili voditi razgovor na prilično širok spektar tema. Može tražiti relevantnu informaciju u tekstu i razumevati detaljne instrukcije ili savet. Može praviti beleške dok neko govori ili pisati pismo sa nestandardnim zahtevima.

NIVO C 1

Može efektivno doprineti sastancima i seminarima iz oblasti kojom se bavi ili voditi ležeran razgovor sa visokim stepenom fluentnosti, uspešno se noseći sa apstraktnim izrazima. Može čitati dovoljno brzo i uspešno se nositi sa akedemskim kursom, čitati pisane medije zarad dobijanja informacija ili razumeti nestandardnu prepisku. Može pripremati ili praviti nacrte
za profesionalne prepiske, hvatati prilično tačne beleške na sastancima ili pisati esej koji pokazuje sposobnost komunikacije.

NIVO C 2

Može davati savet ili razgovarati o složenim ili osetljivim
temama, razumevajući kolokvijalne reference i nositi se samouvereno sa neprijatnim pitanjima. Može razumeti dokumentaciju, prepiske i izveštaje, uključujući finije stavke kompleksnih tekstova. Može pisati pisma na bilo koju temu i pune beleške sa sastanaka ili seminara sa dobrim načinom izražavanja i preciznošću.